සිප්වරුණ සයිබර් තක්සලාව - Sipwaruna Cyber School
Top
Anjula Teacher
Class ID - SIP01
SUN 2.00pm - 4.00pm

CyberClass Grade 1

Anjula Teacher
Class ID - SIP02
SUN 4.30pm - 6.30pm

CyberClass Grade 2

Dharshani Teacher
Class ID - SIP03
MON 7.00pm - 9.00pm

CyberClass Grade 3

Madhusanka Sir
Class ID - SIP04
SUN 7.00pm - 9.00pm

CyberClass Grade 4

Anjula Teacher
Class ID - SIP16
MON 6.00PM - 8.00PM

CyberClass Grade 4

Dharshani Teacher
Class ID - SIP05
FRI 7.00PM - 9.00PM

CyberClass Grade 5

Anjula Teacher
Class ID - SIP18
MON 6.00PM - 8.00PM

CyberClass Grade 5

Suneetha Thero
Class ID - SIP10
SAT 4.30pm - 6.30pm

CyberClass Tamil

Sanjiwanee Teacher
Class ID - SIP11
SAT 7.00pm - 9.00pm

CyberClass English

Isharaka Sir
Class ID - SIP12
THU 7:00pm-9:00pm

CyberClass Chess

Suranga Sir
Class ID - SIP14
THU 6:30pm-7:30pm

CyberClass Nature

Gayathri Teacher
Class ID - SIP15
WED 7.00pm-9.00pm

Foundation Course G6

Haseni Teacher
Class ID - SIP21
THU 7.00PM - 9.00PM

Maths - Sinhala Medi

Sahabandu Sir
Class ID - SIP23
FRI 7.00PM - 9.00PM

Science - English Medi

Renuka Mis
Class ID - SIP25
7.00PM - 9.00PM

Cook With Renu

ලෝකය වෙනස් කිරීම සඳහා බලවත් ආයුධය අධ්‍යාපනයයි.

Education is the most powerful weapon for changing the world.