සිප්වරුණ සයිබර් තක්සලාව

සිප්වරුණ සයිබර් තක්සලාව

COVID-19 වැනි බාධක වලින් තොරව, අධ්‍යාපනය තාක්ෂණික නව මඟකට ගෙනයමු.

වෘත්තිය ඇඳුරු මඩුල්ල හා රටේ විවිධ පැතිකඩයන් ජයගත් විද්වතුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඔබේ සිඟිත්තාගේ විෂයානුබද්ධ මෙන්ම විෂය පරිබාහිර දැණුම, සාමාන්‍ය දැණුම හා සතුට පිරිනමන සිප්වරුණ සයිබර් තක්සලාව.

  • නිවසේ සිටම ක්‍රියාකාරී අධ්‍යාපනය
  • පොත්පත්, නිබන්දන සහ ක්‍රියාකාරකම්
  • නවීන ආරක්ෂාකාරී ඉගෙණීම